NNW Dzieci

grafika

NNW Dzieci

Ubezpieczenia szkolne są to najtańsze ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia.

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe , zaistniałe w okresie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną (w tym aktem terroru ), w następstwie którego Ubezpieczony, wbrew swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenia te posiadają szeroki zakres ochrony, które zapewniają w jakimś stopniu zadość uczynienie za doznany uszczerbek.

Jaka może być suma ubezpieczenia
od 5 000 zł do 100 000 zł

W ramach Pakietu OŚWIATA w większości firm proponujących ubezpieczenia odpowiadają za zdarzenia powstałe w trakcie zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach SKS, UKS oraz podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się również w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych.

Jeżeli dziecko uprawia sport np. poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i rganizacjach sportowych , jest objęte ochroną.

Uwaga!
Polisę można kupić w każdym momencie nie trzeba czekać do września. Ubezpieczenie indywidualne jest znakomitym uzupełnieniem ubezpieczenia szkolnego.

 

Ubezpiecz online

Ubezpieczenia szkolne